Osnova MPOV

 1.  Úvod do zpracování obrazů (Petyovský)

  • vlastnosti spojitého a diskrétního obrazu
  • ukázky aplikací poč. vidění + motivace
 2.  Základní fyzikální principy (Richter)

  • světlo, jas/intenzita (radiometrie/fotometrie), barva
  • polarizace, interference
  • paprsková optika, odraz (zrcadla), lom (dvojlom, hranol), zobrazovací soustava (čočky)
  • filtry – typy, spektrální, polarizační atd.
 3.  Optika v počítačovém vidění (Honec)

  • objektiv, zrcadlo, světla
 4.  Elektronika v počítačovém vidění (Honec)

  • CCD, CMOS
  • řádkové a plošné kamery
  • ostatní elektronika (digitalizační karty, FPGA/DSP)
 5.  Segmentace (Janáková)

  • prahování prosté, částečné, procentní, adaptivní, multispektrální, optimální určení prahu
  • hranová segmentace, prahování hran, relaxace, trasování hranice
 6.  Detekce geometrických primitiv (Janáková)

  • Houghova a Radonova transformace
  • Amplitudová projekce (vertikální, horizontální, obecný směr)
 7.  Detekce objektů a měření v rovině (Richter)

  • měření v rovině, počet kamer, rovnoběžná/nerovnoběžná, transformace, mapování, kalibrace
  • detekce přítomnosti a kompletnosti výrobků, počítání objektů v obraze
  • přesná měření rozměrů, polohy, orientace, kalibrace, absolutní/relativní měření
 8.  Popis objektů (Horák)

  • příznakový vektor, příznakový prostor, extrakce, selekce, fotometrie, radiometrie
  • regionální popis (skalární deskriptory, deskriptory histogramu, momentové invarianty)
  • hraniční popis (Freemanovy kódy, skalární a Fourierovy deskriptory)
 9.  Klasifikace a automatické třídění (Petyovský)

  • znalost, inference, pravidlo, diskriminační funkce
  • lineární klasifikátor, Bayesův klasifikátor
  • diagonalizace a redukce příznakového prostoru (PCA, LDA, HLDA)
  • Markovovy modely
 10.  Optické rozpoznávání znaků (Petyovský)

  • Braillovo písmo
  • Čárové kódy
  • Strojové čtení znaků – převod tištěné knihy do elektronické
  • Čtení RZ
 11.  Analýza pohybu (Horák)

  • obrazová funkce, aperturní a projekční problém, omezující předpoklady
  • jednostranný, oboustranný a kumulovaný rozdílový snímek
  • estimace modelu prostředí, statický a dynamický model
  • optický tok, definice a odvození
 12.  Optické 3D měření (Janáková)

  • optické metody rekonstrukce 3D objektů (triangulace, interferometrie, TOF)
  • reprezentace 3D těles - digitální modely
  • 3D geometrické transformace
 13.  Dopravní a speciální aplikace (Petyovský)

  • telematika
  • detekce vozidel projíždějících na červenou a měření rychlosti
  • videodetekce, monitorování dopravy, detekce krizových stavů, mobilní detekce
  • bezkontaktní měření teploty, termokamery
  • virtuální / virtualizovaná / rozšířená realita / inpainting
  • měření deformací (interferometrie), holografie, analýza snímků hvězdné oblohy