Osnova MSTU

 1.  Strojové učení - základní přehled a terminologie. (Horák)

  • Aplikace strojového učení.
  • Základní přehled a terminologie.
 2.  Základy statistiky používané ve strojovém učení. (Horák)

  • Základní a výběrový soubor, normální a binomické rozložení, centrální limitní věta.
  • Podmíněná pravděpodobnost, sdružená pravděpodobnost, Bayesův vzorec.
  • Kovariance, korelace, regrese a testy.
 3.  Teorie informace - stručný úvod. (Horák)

  • Entropie, sdružená entropie, podmíněná entropie.
  • Množství informace, vzájemná informace, informační zisk.
 4.  Rozhodovací stromy. (Horák)

  • Terminologie rozhodovacích stromů, uzly, větve, hloubka, list, atribut.
  • Entropie uzlu, přeučený strom, prořezávání stromu.
  • Algoritmy automatického generování rozhodovacích stromů (ID3, C4.5 a CART).
  • Podmíněná entropie a informační zisk při tvorbě stromu.
 5.  Učení založené na instancích. (Klusáček)

  • Metriky, význam normalizace
  • k-NN model - vlastnosti, výhody, nevýhody
  • Prokletí dimenzionality (Curse of dimensionality) - Co to je a jak s ním bojovat
 6.  Chybové funkce. (Horák)

  • metoda nejmenších čtverců, absolutní a polynomická chyba
  • Huberova robustní chyba
  • minimalizace odchylky vs. maximalizace věrohodnosti
  čtyřpolní tabulka, nákladová matice
 7.  Odhad přesnosti modelu. (Horák)

  • Skutečná a trénovací chyba
  • Bootstrap a 0,632 bootstrap
  • Křížová validace
  • Kapacita funkce
 8.  Předzpracování dat. (Klusáček)

  • Účel předzpracování
  • Základní postupy: Filtrování dat, váhování dat, normalizace, selekce, transformace, generování
  • Selekce - Cíle, kriteriální funkce
  • Selekce - rozdělení (Podminěný/Nepodmíněný filter, Wrapper), rozdíly, vlastnosti
 9.  Bayesovské učení. (Horák)

  • Bayesův teorém, vzorec
  • Brutální Bayesovský klasifikátor
  • Maximální aposteriorní pravděpodobnost
  • Optimální Bayesovský klasifikátor
  • Naivní Bayesovký klasifikátor
 10.  Evoluční algoritmy. (Klusáček)

  • Základní pojmy
  • Definice genetického algoritmu (kódování, operátory, fitness funkce)
  • Definice genetických operátorů
  • Permutační úlohy
  • Genetické programování
 11.  Lineární modely, diskriminační analýza a podpůrné vektory. (Horák)

  • Regresní lineární model
  • Lineární model - klasifikace binární a vícerozměrná
  • Maskování třídy
  • Diskriminační analýza, LDA, QDA
  • Podpůrné vektory, jádrové funkce
 12.  Meta-učení. (Horák)

 13.  Shluková analýza. (Horák)

  • hierarchická a nehierarchická shluková analýza
  • normalizace veličin a metriky
  • dendrogram, aglomerativní metoda, nejbližší soused, k-means
  • Calinského a Harabaszova metoda optimálního počtu shluků